Avantgárd nőírók, női alkotók

CímAvantgárd nőírók, női alkotók
Közlemény típusaKönyv
A kiadás éve2023
SzerzőkFöldes, Györgyi
KiadóReciti
VárosBudapest
ISBNISBN 978 615 6255 77 8
Kulcsszavakelső világháború, emigráció, festőnők, fotográfusok, magyar nők, nőírók, szürrealizmus, utópia
Összefoglalás

Je­len kö­tet a Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Ku­ta­tó­köz­pont Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet ál­tal 2022 no­vem­be­ré­ben meg­ren­de­zett Avant­gárd nő­írók, női al­ko­tók című kon­fe­ren­cia elő­adá­sa­i­ból ké­szült ta­nul­má­nyo­kat te­szi köz­zé. A ta­nul­mány­kö­tet írá­sai a nem­zet­kö­zi avant­gárd moz­gal­mak­ban mar­gi­na­li­zált női sze­rep­lők mun­kás­sá­gá­ra in­ter­disz­cip­li­ná­ris, több mű­vé­sze­ti ágra ki­ter­je­dő ér­dek­lő­dés­sel kér­dez­nek rá, a vizs­gált élet­mű­vek gyak­ran in­ter­me­di­á­lis jel­le­gét is nyo­ma­té­ko­sít­va. A kü­lön­bö­ző tu­do­mány­te­rü­le­te­ket kép­vi­se­lő, több­nyel­vű és több­kul­tú­rá­jú hát­tér­rel ren­del­ke­ző szer­zők ér­tel­me­zé­sei az avant­gárd transz­na­ci­o­ná­lis jel­le­gét hangsúlyozzák.

Webcímhttps://www.reciti.hu/2023/8106?fbclid=IwAR1h2D_8nnNR4d-zI_FJyOBNNV9dKdRZpHcgPsy6jDrR6x_OWxp2ebqrv10#more-8106